Nieuwe benchmarkwaarden antibioticumgebruik gefaseerd ingevoerd

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa) en het ministerie van LNV is op veel varkensbedrijven het doel – een aanvaardbaar gebruik – bereikt. Varkenshouders en hun dierenartsen hebben hier een geweldige prestatie neergezet!

De SDa heeft het ‘aanvaardbare gebruik’ nu weergegeven in een nieuwe benchmarkwaarde. De POV heeft ervoor gepleit de nieuwe benchmarkwaarde gefaseerd in te voeren. Daar is gehoor aan gegeven door de SDa en het ministerie van LNV. Het zogenaamde stoplichtmodel (met categorieën groen, oranje en rood) blijft voorlopig gehandhaafd. De POV zet daarnaast in op extra aandacht voor bedrijven ‘in het rood’.

Nieuwe benchmarkwaarden

In de nieuwe systematiek wordt nog maar één benchmarkwaarde vastgesteld: bedrijven zitten in het ‘groen’ bij een DDD < 7, vanaf een DDD van 10 komen bedrijven in de categorie ‘rood’ terecht. De POV zal zich in het plan van aanpak richten op de bedrijven, die in het rood zitten. 

De SDa gaat uit van een ‘aanvaardbaar gebruik’ omdat het houden van dieren altijd gepaard zal gaan met een beperkt gebruik van antibiotica. Zieke dieren moeten behandeld kunnen worden. In tabel 1. staan de huidige en nieuwe benchmarkwaarde(n). 

Tabel 1. Huidige en nieuwe benchmarkwaarden varkenshouderij

Huidige benchmarkwaarden (in DDD)Nieuwe benchmarkwaarde (in DDD)Aanvaardbaar/voorlopig
Zeugen/biggen  10 - 205Aanvaardbaar
Speenbiggen  20 - 4020Voorlopig
Vleesvarkens  10 - 125Aanvaardbaar


Overgangstermijn

Met de invoering van de nieuwe benchmarkwaarden kunnen bedrijven, die nu ‘in het groen’ zitten, terechtkomen in de categorie ‘oranje’. De POV heeft gepleit voor een overgangstermijn, zodat bedrijven enkele jaren de tijd krijgen toe te werken naar het einddoel (‘categorie groen’). De SDa en het ministerie van LNV hebben dit gehonoreerd. Omdat het stoplichtmodel succesvol is geweest, zal dit model nog enkele jaren worden gehanteerd. De nieuwe signalerings- en actiewaarden vindt u in de tabellen 2 en 3.

Tabel 2. Signalerings- en actiewaarde voor zeugen en biggen 

JaarSignaleringswaarde (oranje)Actiewaarde (rood)
2018  1020
2019  710
2020  710
2021  -7
2022   -5

Tabel 3. Signalerings- en actiewaarde voor vleesvarkens

JaarSignaleringswaarde (oranje)Actiewaarde (rood)
2018  1012
2019  710
2020  710
2021  77
2022  -5

Ook voor de speenbiggen is het voorstel om het stoplichtmodel in stand te houden. De SDa heeft nog niet over een fasering of een aanvaardbare (eind)waarde gesproken. De varkenssector wil hierop niet vooruitlopen. In 2019 zal worden vastgehouden aan een signaleringswaarde van 20 DDD en een actiewaarde van 40 DDD.

Toewerken naar een ‘aanvaardbaar gebruik’

De varkenshouderij wil zich de komende periode richten op meerdere sporen om verdere verlaging van het antibioticumgebruik te stimuleren. Dit zijn onder andere:

1. Intensiveren van het beleid gericht op gezonde varkens en het integraal verbeteren van het diergezondheidsmanagement

2. Bedrijven, die structureel in ‘het groen’ zitten, belonen via marktconcepten

3. Coaching van bedrijven, die langdurig hoog zitten met hun antibioticumgebruik. In de IKB-systemen is hiervoor ‘instrumentarium’ opgenomen. Verder moet het onderzoek naar de kritische (succes)factoren en het coachingsproject 'optimaliseren diergezondheid varkenshouderij', die momenteel worden uitgevoerd door de GD en ZLTO/POV, handvatten opleveren voor een succesvolle begeleiding van de bedrijven. Varkenshouders kunnen zich nog aanmelden om mee te doen aan deze projecten.

Het laatste POV nieuws

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >

Op 28 juni 2019 kwamen onderhandelaars van de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) tot een...

Lees meer >

Dit voorjaar beweerde actiegroep Varkens in Nood dat er ruim twee miljoen varkens illegaal gehouden zouden worden in Nederland. In samenwerking met...

Lees meer >

“Bij het stoppen van boeren, gaat geregeld gejuich op vanuit de samenleving”, ervaart Linda Janssen, voorzitter van varkenshouderijorganisatie POV....

Lees meer >