Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Op 1 januari is met het oprichten van een stichting de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Jan Roefs is aangesteld als directeur/bestuurder en heeft tot taak om de hoge ambities van de ondersteunende partijen om te zetten in een krachtig aanspreekpunt in Nederland op het gebied van mestverwaarding. Jan Roefs heeft ervaring heeft met het vermarkten van meststoffen en heeft in de afgelopen jaren een bestuurlijk netwerk opgebouwd bij de verschillende partijen die in het NCM samenwerken. 

Het NCM wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten en moet uitgroeien tot een autoriteit op dit gebied. Doel van het NCM is het faciliteren van  mestverwaarding en het bevorderen van de samenwerking in de keten vanuit een gedeelde visie en op basis van onafhankelijke kennis. Naast de opbouw van het kenniscentrum zal het NCM zich  richten op informatieoverdracht. Het uitvoeren van marktverkenningen, projecten en opstellen van de innovatieagenda in samenwerking met ketenpartijen, worden belangrijke activiteiten van het NCM. Ook het wegnemen van handelsbarrières die de export naar andere landen belemmeren  behoort hiertoe.

In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Het NCM wordt ondersteund door het Ministerie van LNV, een aantal provincies en het bedrijfsleven. 

Het laatste POV nieuws

De POV heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee varkenshouders hun bezwaren tegen de aanpassingen kunnen indienen. Hoe meer ondernemers en...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland als belangenbehartigers, afvaardiging van agrarische adviesbureaus en...

Lees meer >

De weersverwachting voor de komende dagen voorspelt een temperatuur van 27 graden of meer in De Bilt. Dit houdt in dat het Nationaal Hitte protocol...

Lees meer >

De vele ammoniakmaatregelen in de afgelopen 30 jaar hebben geen meetbaar effect op de hoeveelheid ammoniak in de lucht opgeleverd. Dit blijkt...

Lees meer >

Steeds meer bezorgde varkenshouders bellen ons met het signaal dat de afzet van varkensmest zeer moeizaam verloopt. De afzet in het voorjaar was...

Lees meer >