Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Op 1 januari is met het oprichten van een stichting de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Jan Roefs is aangesteld als directeur/bestuurder en heeft tot taak om de hoge ambities van de ondersteunende partijen om te zetten in een krachtig aanspreekpunt in Nederland op het gebied van mestverwaarding. Jan Roefs heeft ervaring heeft met het vermarkten van meststoffen en heeft in de afgelopen jaren een bestuurlijk netwerk opgebouwd bij de verschillende partijen die in het NCM samenwerken. 

Het NCM wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten en moet uitgroeien tot een autoriteit op dit gebied. Doel van het NCM is het faciliteren van  mestverwaarding en het bevorderen van de samenwerking in de keten vanuit een gedeelde visie en op basis van onafhankelijke kennis. Naast de opbouw van het kenniscentrum zal het NCM zich  richten op informatieoverdracht. Het uitvoeren van marktverkenningen, projecten en opstellen van de innovatieagenda in samenwerking met ketenpartijen, worden belangrijke activiteiten van het NCM. Ook het wegnemen van handelsbarrières die de export naar andere landen belemmeren  behoort hiertoe.

In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Het NCM wordt ondersteund door het Ministerie van LNV, een aantal provincies en het bedrijfsleven. 

Het laatste POV nieuws

De varkenshouderij kreeg vorige week opnieuw te maken met een grote stalbrand. Het is helaas een gegeven dat partijen als Varkens in Nood en de Partij...

Lees meer >

Actiegroep Burning Souls zegt ernstig bedreigd te zijn vanuit landbouwkringen, waardoor zij afgelopen zaterdag haar wake voor de 2.500 omgekomen...

Lees meer >

De EU-wetgeving vraagt lidstaten toe te werken naar een stop op het couperen van varkensstaarten. In het voorjaar van 2018 is een netwerk opgestart...

Lees meer >

Vandaag heeft zich wederom een dramatische brand voorgedaan waarbij veel varkens zijn omgekomen. Het POV-bestuur leeft intens mee met de familie wie...

Lees meer >

De POV en LTO Nederland hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in...

Lees meer >