Nederlands Centrum voor Mestverwaarding van start

Op 1 januari is met het oprichten van een stichting de eerste stap gezet naar het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Jan Roefs is aangesteld als directeur/bestuurder en heeft tot taak om de hoge ambities van de ondersteunende partijen om te zetten in een krachtig aanspreekpunt in Nederland op het gebied van mestverwaarding. Jan Roefs heeft ervaring heeft met het vermarkten van meststoffen en heeft in de afgelopen jaren een bestuurlijk netwerk opgebouwd bij de verschillende partijen die in het NCM samenwerken. 

Het NCM wordt een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en verwaarding van organische mestproducten en moet uitgroeien tot een autoriteit op dit gebied. Doel van het NCM is het faciliteren van  mestverwaarding en het bevorderen van de samenwerking in de keten vanuit een gedeelde visie en op basis van onafhankelijke kennis. Naast de opbouw van het kenniscentrum zal het NCM zich  richten op informatieoverdracht. Het uitvoeren van marktverkenningen, projecten en opstellen van de innovatieagenda in samenwerking met ketenpartijen, worden belangrijke activiteiten van het NCM. Ook het wegnemen van handelsbarrières die de export naar andere landen belemmeren  behoort hiertoe.

In het NCM worden de activiteiten van het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de op export van mestproducten gerichte activiteiten van Bureau Mestafzet samengevoegd. Het NCM wordt ondersteund door het Ministerie van LNV, een aantal provincies en het bedrijfsleven. 

Het laatste POV nieuws

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden...

Lees meer >

De POV zoekt varkenshouders die willen meedoen aan een vervolgonderzoek naar de succesfactoren van een laag antibioticagebruik.

Er is geen standaard...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >