Bezwaar maken tegen POR-ontheffing

De POV adviseert (voormalig) ontheffingshouders om bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op korte termijn een verzoek in te dienen om de ontheffing op grond van de POR-regeling te verlengen of een nieuwe ontheffing te verlenen. 

Donderdag 1 maart heeft de kort gedingrechter van rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de POR-regeling. De rechter heeft helaas geen inhoudelijk oordeel gegeven over het niet verlengen van de POR-regeling.

De rechter is namelijk van oordeel dat (voormalig) ontheffinghouders de mogelijkheid hebben om hierover een uitspraak van de bestuursrechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb) te krijgen. Dan is een juridische procedure bij de civiele rechter niet mogelijk, ook niet voor belangenbehartigers zoals de POV.

Bezwaar indienen

Tegen de uitspraak kan hoger beroep worden ingediend. De POV beraadt zich hier nog over. De POV adviseert (voormalig) ontheffinghouders om bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een verzoek in te dienen om de ontheffing op grond van de POR-regeling te verlengen of een nieuwe ontheffing te verlenen. Als dat verzoek wordt geweigerd, kan tegen dat weigeringsbesluit bezwaar worden gemaakt. Ook kan tijdens de bezwaartermijn een voorlopige voorziening worden verzocht bij de bestuursrechter (CBb). In zo’n verzoek om voorlopige voorziening kan aan de rechter bijvoorbeeld worden gevraagd om een voorlopige ontheffing te verlenen. De POV adviseert (voormalig) ontheffinghouders om dat te doen.

Een uitspraak over zo’n verzoek om voorlopige voorziening heeft een voorlopig karakter en is niet definitief. Om een definitief oordeel te krijgen van het CBb, moeten extra stappen worden gezet. Daarvoor moet beroep worden ingediend bij het CBb. Dat beroep kan pas worden ingediend nadat de Minister een beslissing heeft genomen op bezwaar. Het CBb doet uiteindelijk een uitspraak over het beroep. Die uitspraak geeft een definitief oordeel.

Het is mogelijk om te proberen om eerder een uitspraak van het CBb te krijgen. Dat kan door de Minister in het bezwaarschrift tegen het weigeringsbesluit te verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep en op die manier de bezwaarfase over te slaan.

Varkensrechten aankopen

De uitspraak van CBb volgt waarschijnlijk pas in 2019 (of mogelijk zelfs 2020). In 2018 moeten (voormalig) ontheffinghouders echter al over voldoende dierrechten beschikken (of hun veestapel laten krimpen). Het niet beschikken over voldoende dierrechten is een strafbaar feit. Helaas waren deze omstandigheden voor de kort gedingrechter geen reden om tot een ander oordeel te komen.

Voorbeeld brieven

Voor leden van POV hebben wij voorbeeld brieven opgesteld:

·         Verzoek ontheffing aan Ministerie van LNV

 

Het laatste POV nieuws

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >

Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het gaat om drie...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept provincies, wildbeheereenheden (WBE) en terreinbeheerders op alles te doen wat mogelijk is, om...

Lees meer >