Rapport Varkens in Nood matcht niet met werkelijke situatie varkenshouderij

Naar aanleiding van het rapport ‘Ziek van de intensieve veehouderij’ van Varkens in Nood heeft de POV de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gevraagd dit rapport te checken en te duiden. De GD gaat in op de huidige signalering en monitoring van de varkensgezondheid. Verder licht de GD een aantal ziektes en aandoeningen die zijn beschreven in het rapport van Varkens in Nood (ViN), vanuit een ander perspectief toe. 

Volgens de GD kan over het algemeen gesteld worden dat de genoemde feiten en data in het rapport van Varkens in Nood kloppen. Echter missen de feiten en data in veel gevallen de relatie met de werkelijke situatie op Nederlandse varkensbedrijven en daarmee de relatie met de eindconclusie van Varkens in Nood. Volgens deze eindconclusie zouden varkens op Nederlandse varkenshouderijbedrijven massaal ziek zijn. Uit de analyse van de GD bij de verschillende ziektes blijkt dat dit niet het geval is. 

Basismonitoring varkensgezondheid

Zo heeft Varkens in Nood onder andere geput uit data afkomstig uit de basismonitoring varkensgezondheid. Hierin worden ziektegegevens van varkens op een transparante manier vastgelegd. Aan de hand van deze data kunnen de GD en dierenartsen in een vroegtijdig stadium ziektetrends signaleren en daarop samen met varkenshouders anticiperen. Deze vorm van preventieve gezondheidszorg brengt de totale varkensgezondheid op een hoger niveau en heeft het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij met 60% verminderd. Met systemen zoals de basismonitoring varkensgezondheid doet de sector zelf al heel veel om diergezondheid en dierenwelzijn te borgen en te verbeteren. 

De rapportage van de GD is bijgevoegd. Hierin wordt per ziekte verder ingegaan op de daadwerkelijke situatie. 

Geen juist beeld

Door de data van alle gemelde zieke varkens samen te voegen en aan illegaal verkregen filmbeelden van excessen te koppelen, ontstaat het idee dat het ernstig gesteld is met de varkensgezondheid in Nederland. Het rapport ‘Ziek van de intensieve veehouderij’ geeft volgens de POV daarom een onjuist beeld.

Daarmee zegt de POV niet dat er geen issues zijn ter verbetering van diergezondheid en daarmee het welzijn van de varkens. Streven naar een ziektevrije varkenshouderij is echter niet realistisch. Ziekte is onlosmakelijk verbonden aan het leven van zowel mensen als dieren. Varkenshouders en dierenartsen doen er alles aan om de leefomstandigheden voor varkens zo te optimaliseren dat diergezondheid en dierenwelzijn zijn gegarandeerd. Zij hebben nadrukkelijk baat bij gezonde varkens.

Onderzoeksagenda varkenshouderij

In dit kader heeft de POV samen met (keten)partners de Onderzoeksagenda Varkenshouderij opgesteld. Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit en intacte staarten, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan in de toekomst nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd. De POV en haar partners kiezen hierbij voor een integrale aanpak. 

Verdieping gegevens basismonitoring 

De POV stelt voor om de ingeslagen weg te vervolgen en daar waar mogelijk te versnellen. De POV wil graag verdieping van de cijfers en acties die uit de basismonitoring varkensgezondheid komen en pleit ervoor samen met het ministerie van LNV diepgaander onderzoek op te zetten om daarmee diergezondheid en welzijn in de varkenshouderij op een nog hoger plan te tillen. 

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >