POV dagvaardt provincie Noord-Brabant

De  POV start een gerechtelijke procedure tegen de provincie namens alle POV-leden in Noord-Brabant. Enkele POV-leden zijn in de dagvaarding als voorbeeldbedrijf meegenomen. Met deze dagvaarding vraagt de POV de rechter om een aantal Brabantse regels voor de varkenshouderij onverbindend te verklaren.


De varkenshouderij streeft naar een vergaande verduurzaming van de sector, maar de regels die de Provincie Noord Brabant daarvoor heeft ingesteld zijn volgens de POV juridisch niet juist, hebben onevenredig grote gevolgen voor de Brabantse varkenshouders en hebben geen enkel positief effect op de natuur.

 

Brabantse regels zijn juridisch onjuist

 

De dagvaarding richt zich op meerdere Brabantse regelingen: de Verordening natuurbescherming, de Verordening ruimte, de Nadere regels Verordening ruimte & Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en op onderdelen van Crisis- en Herstelwet (artikel 7l BuChw). De POV heeft juristen de maatregelen laten toetsen aan de wet: “De maatregelen die in Brabant zijn afgekondigd, zijn niet rechtmatig”, zo stelt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

 

Verstrekkende gevolgen voor Brabantse varkenshouders

 

De genoemde regels dwingen de Brabantse varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Dit heeft grote financiële gevolgen: de kosten variëren van bijna € 130.000 tot ruim € 1.500.000 per bedrijf. Hiermee wordt de kostprijs onevenredig hoog in vergelijking met collega varkenshouders in andere provincies en in het buitenland. Naar schatting 310 Brabantse varkenshouders worden hierdoor gedwongen om hun bedrijf te stoppen. Van de varkenshouders die doorgaan, komt volgens de berekeningen ongeveer 10% extra onder de armoedegrens.

 

Regels hebben geen positief effect op de natuur

 

De regels hebben ook geen positief effect voor de natuur. Ondanks hoge investeringskosten vermindert de emissie van ammoniak op het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied soms zelfs maar 0,03 mol. De daling die veehouders (op basis van berekeningen) door de maatregelen moeten bereiken, zet de provincie vervolgens in als ruimte voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De netto milieuwinst is dus nihil. De varkenshouderij wordt zo door de Provincie verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van problemen van andere sectoren. Voor de POV is dat onaanvaardbaar.

 

Lees hier meer in het persbericht en de leesbare samenvatting

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >