Hoofdlijnenakkoord Vitale Varkenshouderij: eerste stap is gezet, maar we zijn er nog niet

In de afgelopen maanden heeft de varkenssector stevig onderhandeld met het ministerie van LNV over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord. Daar was alle reden toe, omdat dit LNV-plan ingrijpende gevolgen heeft voor de toekomst van de varkenshouderij. De onderhandelingen werden gevoerd door de brede Coalitie Vitalisering Varkenshouderij onder leiding van voorzitter Uri Rosenthal waar POV een belangrijke ketenpartij in is.

Ondanks stugge gesprekken zijn we als POV pragmatisch door blijven onderhandelen. POV heeft  nog duidelijke kanttekeningen bij het resultaat. Dragen de maatregelen in het hoofdlijnenakkoord daadwerkelijk bij om de doelstelling van een vitale, krachtige sector te realiseren? In hoeverre helpt het echt om maatschappelijke acceptatie en legitimatie van de varkenshouderij veilig te stellen door het reduceren van geuroverlast voor de leefomgeving in veedichte gebieden én door het versnellen van de vitalisering van de sector waardoor deze uitgroeit tot een sterke mondiale keten?  We zijn hier nog niet van overtuigd en zien dit als een gemiste kans. We zullen kort op de bal moeten blijven spelen om alles wat erin zit, eruit te halen.

Vitale, krachtige sector

Ons belangrijkste doel is een gunstig klimaat creëren waarin de toekomst van een vitale en krachtige sector is gegarandeerd. Dat kan alleen wanneer levenskrachtige bedrijven de mogelijkheid krijgen zich economisch en duurzaam te ontwikkelen. Waarbij de bedrijven er alles aan doen om de overlast voor hun leefomgeving tot een minimum te reduceren.

Wat is er bereikt?

Ondanks de zeer geringe ruimte die door het ministerie van LNV werd geboden, hebben we voor de varkenshouderij  als POV een deel van onze punten binnengehaald. Bij de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord ontvangen we als sector de nodige financiering. Zo gaat er 120 miljoen euro naar varkenshouders die willen stoppen. Er komt 40 miljoen euro beschikbaar voor het aanpassen van varkensstallen met innovatieve maatregelen. Daarnaast is er ondanks maximale inzet, ook 20 miljoen euro bestemd voor pluimveehouders en geitenhouders. Ook wordt 8 miljoen beschikbaar gesteld als extra flankerend beleid voor de nertenshouderij. Het kabinet meldt dat er 200 miljoen euro wordt uitgetrokken, maar daarvan gaat ook nog 12 miljoen euro naar de uitvoering: ambtenaren en adviseurs. Wij spreken dus liever over 188 miljoen euro voor de sectoren waarvan 160 miljoen voor de varkenshouderij.

Wat kunnen we nu realiseren?

  1. Varkenshouders in regio´s waar de varkenshouderij onder druk staat en die willen stoppen, kunnen dit daadwerkelijk doen. Dit altijd in samenwerking met gemeenten, provincies, Rabobank, POV en het Rijk.

  2. Varkenshouders die hun stal willen innoveren, worden financieel en met raad en daad geholpen om hun bedrijf aan te passen.

  3. De omgeving wordt er beter van, minder stallen bij elkaar en minder overlast van de stallen voor de omgeving.

  4. De varkenshouderij gaat voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord 2030.

Vinger aan de pols

Het hoofdlijnenakkoord is een raamakkoord. De exacte invulling volgt en het effect zit hem dan in de details. Daarom houden we als POV sowieso de volgende punten nauwlettend in de gaten:

  1. het geld moet naar het erf en niet naar adviseurs en managers;

  2. geen overheidsinstanties die langs en tegen elkaar inwerken;

  3. geen bureaucratie voor varkenshouders die willen stoppen;

  4. het innovatiegeld moet bij de varkenshouder terecht komen die zijn bedrijf wil aanpassen, en

  5. er moet maximaal worden ingezet op mestverwerking- en verwaarding.

Hoe het niet moet

Kortom het gaat ons om de betrouwbaarheid van de uitvoering. Zelfs het Centraal Planbureau (CPB) komt nu tot de conclusie dat boeren hoorndol worden van de steeds maar veranderende eisen. Hoe het niet moet, hebben we deze week gemerkt. De staatssecretaris van I&W wil op basis van een dun rapport emissienormen aanscherpen omdat luchtwassers niet afdoende zouden werken.  Ook kan of wil de minister van LNV het behoud van het sectorale fosfaatplafond nog niet bevestigen. Dit terwijl handhaving van het sectorale fosfaatplafond én de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord voor de varkenshouderij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Kortom de eerste stappen zijn gezet, maar we zijn er nog lang niet. Ook bij de uitwerking blijven we daarom waakzaam dat dit bijdraagt aan ons doel: een vitale en krachtige toekomst voor onze sector.

Lees hier het persbericht van het Ministerie van LNV

Het laatste POV nieuws

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >

Via diverse zijden bereiken de POV berichten dat Varkens in Nood op korte termijn naar buiten zal komen met een nieuwe campagne tegen de...

Lees meer >

Landbouwminister Schouten uitte haar lof over de Nederlandse varkenshouderij. “Het is goed dat Nederland niet alleen laat zien welke mooie producten...

Lees meer >