Factsheet Afrikaanse varkenspest

Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in de regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen. De bron van de besmetting is niet bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand.

Ernstige virusziekte

Afrikaanse Varkenspest (AVP) is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. AVP is een ernstige virusziekte bij varkens en wilde zwijnen die gepaard gaat met ernstige verschijnselen, veel sterfte en met aantasting van dierenwelzijn. De ziekte verspreidt zich via directe contacten tussen dieren, maar ook indirect met materialen zoals gereedschap, vrachtwagens, voedsel en kleding.

Vraag en antwoord

Wat doet POV op dit moment?

Deze ochtend (14 september 2018) vindt spoedoverleg plaats op het ministerie van LNV om de actuele situatie te bespreken. Ook zal worden bepaald of extra maatregelen nodig zijn. Bij dit overleg zullen de volgende organisaties aanwezig zijn: de POV, COV, Vee&Logistiek Nederland, KNMvD en de GD. De POV heeft de regie naar zich toegetrokken. LTO Nederland zal waar nodig de POV faciliteren. Leden worden bij nieuwe ontwikkelingen direct geïnformeerd.

Hoe komt het virus in België terecht?

Het is niet helemaal duidelijk hoe het virus in België terechtkomt. Menselijk handelen ligt het meest voor de hand. Dat betekent dat het virus via bijvoorbeeld besmette materialen of voedselresten binnen is gekomen. Voedselresten kunnen als afval zijn weggegooid in dat gebied of gevoerd aan de wilde zwijnen.

Zijn er op dit moment extra maatregelen van kracht?

Op dit moment gelden nog geen aanvullende maatregelen en zijn dezelfde maatregelen van kracht als vóór deze melding. Zo is de maatregel van kracht dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken onder gehouden varkens onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet.

Wordt AVP bij wilde zwijnen in Nederland gecontroleerd?

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt sinds maart 2014 steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht, die alle negatief waren.

Daarnaast worden gehouden varkens, die verdacht worden van een varkenspestbesmetting, niet alleen onderzocht op Klassieke varkenspest, maar ook op de aanwezigheid van AVP virus. 

Wat kunt u zelf doen?

Kijk, eventueel samen met uw dierenarts, scherp naar hygiëneprotocollen op uw eigen bedrijf.

Risicofactoren voor een besmetting met AVP zijn besmette varkens, vlees(producten) en slachtafval, indirect contact (mest, speeksel, sperma, urine) en wilde zwijnen. Verspreiding via niet gereinigde vrachtwagens en gebruiksmaterialen is altijd een risico. Hygiënemaatregelen om het virus buiten uw bedrijf te houden zijn dan ook zeer belangrijk. Het is niet bekend of AVP virus ook via de lucht verspreid kan worden. Wilde zwijnen, huisdieren en ongedierte kunnen het virus verslepen.

Is er entstof tegen AVP?

Tot op heden is er geen effectief vaccin. De grote variatie in de verschillende virusstammen zorgt voor veel problemen bij de ontwikkeling van een goed vaccin.

Wat zijn de symptomen van AVP?

Een besmetting met AVP leidt tot ernstige ziekte bij varkens. Belangrijke symptomen zijn:

* hoge koorts

* inwendige bloedingen

* huidbloedingen (met name aan de oren en flanken)

* acute sterfte

Wat moet u doen als u uw varkens verdenkt van een besmetting met AVP?

AVP is een meldingsplichtige dierziekte. Als u of uw dierenarts vermoedt dat er sprake kan zijn van een besmetting met AVP, moet dit gemeld worden bij de NVWA: 045-5463188. Een specialistenteam onder leiding van de NVWA komt vervolgens bij u langs. Dit team bestaat uit een NVWA-dierenarts, een varkensspecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren en uw eigen dierenarts. Afhankelijk van de bevindingen van dit team zullen er vervolgacties ondernomen worden.

Meer informatie

* GD (info AFP)

* NVWA (info AFP)

* Rijksoverheid (info AFP)

* Boerenbond België (actualiteiten)

* Boerenbond België (actualiteiten Wallonië) 

* FAVV België 

Het laatste POV nieuws

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de belangenbehartiger die opkomt voor varkenshoudend Nederland. Het bestaansrecht van POV ligt in...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de...

Lees meer >

De kans op insleep van Afrikaanse varkenspest uit Oost-Europa is groter dan de insleep uit België. Dat is een van de conclusies uit het overleg over...

Lees meer >

Op 13 september 2018 is door de Belgische overheid bekend gemaakt dat bij enkele wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Het gaat om drie...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept provincies, wildbeheereenheden (WBE) en terreinbeheerders op alles te doen wat mogelijk is, om...

Lees meer >