POV-bestuur houdt stevig vast aan ingezette koers

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma hebben deze week besloten vervroegd hun functies neer te leggen. Eerder kondigden beiden aan tot de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 26 november 2018 in functie te zullen blijven voor de POV. Het bestuur van de POV respecteert de keuze van Jansen en Douma om enkele weken eerder terug te treden, om zo ruimte te geven aan het bestuur en de leden om hun keuzes te maken. Beiden gaven ook aan de uitbouw van de organisatie aan hun opvolgers te willen overlaten. Het POV-bestuur houdt vast aan de ingezette koers: één varkensgeluid met de boer aan het roer.

Het POV-bestuur is Jansen en Douma zeer erkentelijk voor hun enorme inzet binnen het bestuur, die mede heeft geleid tot één organisatie voor de varkenshouderij: de POV. Een organisatie die, zoals beiden eerder aangaven, staat als een huis.

Het bestuur (dagelijkse leiding) en de leden van POV (via de ALV) zullen in de komende weken verder richting geven aan de verdere uitbouw van de vereniging. De sollicitatieprocedures voor nieuwe bestuursleden, inclusief de voorzitter, bevinden zich in een vergevorderd stadium en geven veel vertrouwen. Daarnaast zal een directeur voor de werkorganisatie worden aangesteld. Ook voor deze functie zijn er goede kandidaten en loopt de procedure voorspoedig. De directeur zal een aantal operationele zaken van het Dagelijkse Bestuur gaan overnemen zoals het aansturen van de werkorganisatie en het financiële beheer van de POV.

Het POV-bestuur verwacht tijdens de komende ALV op 26 november aanstaande een aantal sterke kandidaten te kunnen voordragen bij de leden, zodat de vereniging op 27 november weer op maximale sterkte is en met volle kracht verder kan.

Over de koers van de POV

In de media verschenen berichten dat ‘enkele kleinere stromingen’ binnen de varkenssector ten grondslag liggen aan het besluit van Jansen en Douma. Het POV-bestuur stelt zich op het standpunt dat diversiteit in meningen en discussies juist hard nodig zijn om scherpe en weloverwogen standpunten te kunnen innemen. Het bestuur staat voor een transparante en open dialoog met alle leden en maakt zich onverminderd hard voor het collectieve belang voor de varkenshouderijsector vanuit één varkensgeluid en met de boer aan het roer.

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen - Verriet wordt door het Landelijke Bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de...

Lees meer >

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De Nederlandse norm voor...

Lees meer >

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is...

Lees meer >

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de...

Lees meer >

Het Europese Hof stelt kritische kanttekening bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat blijkt uit de antwoorden van het Europese Hof op de...

Lees meer >