POV intensiveert inzet voor Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De POV zal actief deelnemen aan de actualisering en verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat heeft het Landelijke Bestuur besloten. Dit actieplan wordt uitgevoerd door een coalitie van: de POV, de Rabobank en het ministerie van LNV. Bij deze coalitie hebben de POV-partners VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin zich aangesloten. Uri Rosenthal is onafhankelijk voorzitter van de coalitie.

Actieplan herijkt

Er zijn meerdere redenen om het Actieplan te herijken, waarbij het jongste regeerakkoord (€ 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij) en de onlangs gepubliceerde LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’ de belangrijkste zijn. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Om te komen tot een ‘Vitale Varkenshouderij’ zal de POV actief participeren in werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken voor:

1. Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving)

2. Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten

3. Klimaat, mest en energie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

5. Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking

Het laatste POV nieuws

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van...

Lees meer >

Op 7 maart 2019 overhandigde gedeputeerde Hester Maij de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en...

Lees meer >

Sinds het jaar 2009 is het antibioticumgebruik in de varkenshouderij met maar liefst 60 procent afgenomen. Volgens de Stichting Diergeneesmiddelen...

Lees meer >

Veehouders hebben meerdere maatregelen getroffen om stallen brandveiliger te maken. Dit in samenwerking met dierenbescherming, verzekeraars en...

Lees meer >

RTL Nieuws brengt vandaag het nieuws dat er fors meer varkens in Nederland zijn dan we tot nu toe wisten. Elk jaar zouden er 2,3 miljoen varkens meer...

Lees meer >