POV intensiveert inzet voor Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De POV zal actief deelnemen aan de actualisering en verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat heeft het Landelijke Bestuur besloten. Dit actieplan wordt uitgevoerd door een coalitie van: de POV, de Rabobank en het ministerie van LNV. Bij deze coalitie hebben de POV-partners VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin zich aangesloten. Uri Rosenthal is onafhankelijk voorzitter van de coalitie.

Actieplan herijkt

Er zijn meerdere redenen om het Actieplan te herijken, waarbij het jongste regeerakkoord (€ 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij) en de onlangs gepubliceerde LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’ de belangrijkste zijn. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Om te komen tot een ‘Vitale Varkenshouderij’ zal de POV actief participeren in werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken voor:

1. Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving)

2. Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten

3. Klimaat, mest en energie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

5. Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking

Het laatste POV nieuws

Linda Janssen - Verriet wordt door het Landelijke Bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voorgedragen als voorzitter van de...

Lees meer >

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De Nederlandse norm voor...

Lees meer >

Op 8 juni 2018 heeft de POV de provincie Noord-Brabant en de Staat gedagvaard vanwege het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij. De dagvaarding is...

Lees meer >

De POV is tevreden over de hoge mate van naleving van de wet- en regelgeving voor het dierenwelzijn in de varkenshouderij. Op 82 procent van de...

Lees meer >

Het Europese Hof stelt kritische kanttekening bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat blijkt uit de antwoorden van het Europese Hof op de...

Lees meer >