POV intensiveert inzet voor Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De POV zal actief deelnemen aan de actualisering en verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat heeft het Landelijke Bestuur besloten. Dit actieplan wordt uitgevoerd door een coalitie van: de POV, de Rabobank en het ministerie van LNV. Bij deze coalitie hebben de POV-partners VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin zich aangesloten. Uri Rosenthal is onafhankelijk voorzitter van de coalitie.

Actieplan herijkt

Er zijn meerdere redenen om het Actieplan te herijken, waarbij het jongste regeerakkoord (€ 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij) en de onlangs gepubliceerde LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’ de belangrijkste zijn. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Om te komen tot een ‘Vitale Varkenshouderij’ zal de POV actief participeren in werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken voor:

1. Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving)

2. Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten

3. Klimaat, mest en energie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

5. Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >