POV intensiveert inzet voor Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

De POV zal actief deelnemen aan de actualisering en verdere uitwerking van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat heeft het Landelijke Bestuur besloten. Dit actieplan wordt uitgevoerd door een coalitie van: de POV, de Rabobank en het ministerie van LNV. Bij deze coalitie hebben de POV-partners VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs-Norsvin zich aangesloten. Uri Rosenthal is onafhankelijk voorzitter van de coalitie.

Actieplan herijkt

Er zijn meerdere redenen om het Actieplan te herijken, waarbij het jongste regeerakkoord (€ 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij) en de onlangs gepubliceerde LNV-visie ‘Kringlooplandbouw’ de belangrijkste zijn. De herijking moet een verbinding leggen met de doelstellingen van het klimaatakkoord en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

Om te komen tot een ‘Vitale Varkenshouderij’ zal de POV actief participeren in werkgroepen, die regelingen en projecten gaan uitwerken voor:

1. Sanering van varkensbedrijven (verbeteren leefomgeving)

2. Stimuleren en ondersteunen van innovatie- en investeringstrajecten

3. Klimaat, mest en energie 

4. Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij

5. Betere verdienmodellen, marktgerichtheid en ketensamenwerking

Het laatste POV nieuws

POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De...

Lees meer >

Via diverse wegen wordt gezocht naar oplossingen in het vraagstuk van de gecombineerde luchtwassers. Afgelopen juli werden de geurrendementen van...

Lees meer >

De POV heeft de eerste slag gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant. De rechtbank sprak zich in...

Lees meer >

Hoeveel sterfte in de kraamstal is acceptabel? Dat is een belangrijke vraag. Het thema biggensterfte staat al jaren op de agenda van de...

Lees meer >

Zeugen die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het...

Lees meer >