Nieuwe Brabantse coalitie wijkt niet af van eerder ingezette ‘ramkoers’

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de koers van de oude coalitie op het gebied van veehouderij in grote lijnen wordt voortgezet. Ondanks dat de termijnen 2020/2022 in het Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij in de praktijk een ‘mission impossible’ zijn, lijkt de nieuwe coalitie VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA in Brabant niet vatbaar voor generiek uitstel terwijl daar alle reden toe is.

“Nu de kaarten opnieuw werden geschud, hadden wij gehoopt dat partijen de kans op enig herstel van gezichtsverlies zouden aangrijpen om de termijn voor het indienen van een vergunningaanvraag om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming met ten minste één of twee jaar te verlengen of in ieder geval tot na de uitspraak van de civiele rechter,” stelt Linda Janssen. Het bestuursakkoord dat er nu ligt mist daadkracht, is doorspekt van ‘willekeur’, en mist een invulling van spelregels. Van de eerder ingezette ‘ramkoers’ wordt niet afgeweken.”

Op grond van de Verordening natuurbescherming moeten varkenshouders minimaal 85% van de ammoniakemissie reduceren. Behalve luchtwassers zijn er op dit moment, met uitzondering van een enkel systeem voor kraamzeugen, géén huisvestingssystemen beschikbaar die zoveel ammoniakemissie reduceren. Doordat veel varkenshouders uiterlijk 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen, worden zij op grond van de Verordening natuurbescherming gedwongen om bestaande stallen te voorzien van een luchtkanaal en luchtwasser. De provincie Noord-Brabant streeft echter innovatieve stallen met een aanpak bij de bron na. Ook de POV werkt samen met Ministerie van LNV en de coalitie Vitalisering Varkenshouderij aan deze transitie. Deze transitie wordt in Brabant nu echter gefrustreerd doordat varkenshouders worden verplicht om te investeren in luchtwassers.

Uitspraak PAS

De verwachting is dat de recente uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog meer roet in het eten zal gooien. Het PAS-beoordelingskader mag namelijk niet meer worden gebruikt als toestemmingsbasis voor activiteiten. Hierdoor is grote onzekerheid ontstaan. Van belang hierbij is ook dat meldingen die tussentijds in het kader van het PAS zijn gedaan, niet langer geldig zijn. Bedrijven zullen hiermee nu geconfronteerd worden als zij een nieuwe vergunningaanvraag indienen om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming. Door de grote onzekerheid is het de verwachting dat het traject van vergunningverlening veel extra tijd kost. De druk op omgevingsdiensten, gemeenten en adviesbureaus neemt hierdoor alleen maar toe. Er is onvoldoende capaciteit om alle vergunningaanvragen op tijd in te dienen en te verwerken. Daardoor raken varkenshouders in een impasse. Hiervoor is tot op heden geen oplossing geboden. De nieuwe Brabantse coalitie is hieraan ook volstrekt voorbij gegaan bij het nieuwe bestuursakkoord.

Beraden spoedprocedure

De POV heeft een juridische procedure aangespannen tegen de provincie omdat de overhaaste invoering van het nieuwe Brabantse maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij in 2017, dat de duurzaamheid van de varkenshouderij moet versnellen, in de praktijk helemaal niet zo duurzaam uitwerkt.

Wij beraden ons op dit moment op het instellen van een provisionele vordering (tussentijdse spoedprocedure), omdat ook de nieuwe Brabantse coalitie geen generiek uitstel van de termijnen 2020/2022 wil verlenen. Een belangrijke insteek van de procedure is juist om te voorkomen dat varkenshouders allemaal vergunningen moeten aanvragen.

 

Het laatste POV nieuws

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >

Animal Liberation Front plaatste eind juli een filmpje op het internet, waarop is te zien dat enkele gezonde zeer jonge biggen bij de moeder werden...

Lees meer >

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt...

Lees meer >