POV schort per direct alle overleg met ministerie LNV op

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de nieuwe stikstofregelgeving, die het kabinet en de provincies voornemens zijn in te voeren. De varkenshouderij heeft juist samen met ministerie en ketenpartners een traject van warme sanering en innovatie uitgewerkt, voor een sterke toekomstbestendige sector. De regelingen en innovaties staan aan de vooravond van effectuering. Nog voordat hieraan uitvoering kan worden gegeven, wordt de sector geconfronteerd met nieuwe regelingen en ondoordachte maatregelen. Deze keer vanwege stikstof. En wat wordt het morgen? Fijnstof? Broeikasgassen? POV-voorzitter Linda Janssen en haar achterban zijn het ‘one issue’ beleid van de overheid meer dan zat. “Een integrale benadering van het milieubeleid is ver te zoeken. Wij laten ons niet bestelen.”

De voorgestelde stikstofregelingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor alle veehouderijsectoren, waaronder de varkenshouderij. Bedrijven in een straal van een kilometer om natuurgebieden zullen geconfronteerd worden met ingrijpende maatregelen en een waardedaling van hun bedrijf. Aangezien Nederland ruim 160 Natura 2000 gebieden telt, met name in het landelijke gebied, zal dit duizenden boerenbedrijven treffen. Daarnaast liggen er voorstellen om vergunningruimte af te pakken. En die voorstellen komen al op tafel, nog voordat de onlangs uitgewerkte regelingen voor geur zijn ingevoerd. Verder hebben ook sommige provincies, zoals Noord-Brabant, besluiten genomen om de veehouderij aan banden te leggen. Ook die regelingen staan in de startblokken. “Alle samenhang tussen de milieu-regelingen is zoek. Het legt onze sector compleet lam en doorkruist duurzame ontwikkelingen die ingezet zijn”, stelt Janssen, “De veehouderij wordt het slachtoffer van dwalend milieubeleid en dat laten wij niet gebeuren. De maat is vol!”.

Stoppen met 'one issue beleid'

Janssen heeft het ministerie LNV vanmorgen laten weten alle overleg op te schorten. “Het heeft geen zin om nog langer te praten met een overheid die voor elke individuele stof aparte regelgeving optuigt. Dit zorgt niet alleen voor een enorme complexiteit aan wetgeving, maar ook voor regels die elkaar tegenspreken waardoor we in een onwerkbare situatie zijn beland. Het lijkt wel of de overheid allemaal aparte departementen heeft, één voor geur, één voor stikstof, één voor fijnstof, één voor welzijn, één voor voedselkwaliteit, die los van elkaar regelgeving optuigen voor het bedrijfsleven. Het wordt tijd dat er integraal beleid wordt gemaakt en regelgeving op elkaar aansluit en weer werkbaar wordt.”

De POV wil pas weer met het ministerie in gesprek als zij erkenning krijgt voor de enorme bijdrage die de varkenshouderij al aan ammoniakreductie geleverd heeft en de sector in plaats van bestolen, beloond wordt voor al haar inspanningen. Daarnaast moet het ministerie stappen zetten om te komen tot een robuust beleid, op basis van feiten en metingen en wil de sector ruimte voor uitvoering van haar Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat samen met het ministerie en ketenpartijen is opgezet.

 

Het laatste POV nieuws

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft besloten per direct alle overleg met het ministerie van Landbouw op te schorten. Aanleiding is de...

Lees meer >

Farmers Defence Force (FDF) organiseert op 1 oktober een boerenprotest in Den Haag. Naar verwachting zullen enkele duizenden boeren deelnemen. Dat...

Lees meer >

D66-politicus Tjeerd de Groot liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad. Vandaag voert hij campagne in de media, waarbij hij...

Lees meer >

De Producenten Organisatie Varkenshouderij is op zoek naar een varkenshouder voor het Dagelijks Bestuur, die bereid is zich met passie voor de...

Lees meer >

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft haar standpunten inzake de PAS-impassen kenbaar gemaakt aan het Adviescollege Stikstofproblematiek, de...

Lees meer >