Werken bij POV

Binnen het beleidsteam van de POV is een vacature ontstaan voor:

Beleidsadviseur 

(minimaal 24 uur per week, standplaats Ede)

De POV is op zoek naar een beleidsadviseur varkenshouderij. In deze functie draag je bij aan de belangenbehartiging voor de varkenssector. De beleidsadviseur die we zoeken is allround inzetbaar, maar heeft als focusthema's Mestbeleid en Onderzoek en innovatie. De herbezinning mestbeleid,  mestverwaarding en emissies vanuit de varkenshouderij zijn speerpunten. Op het thema Onderzoek en innovatie ben je verantwoordelijk voor de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. De actuele uitdagingen zoals de thema's bigvitaliteit en intacte staarten, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema's worden toegevoegd in de toekomst. In 2019 start een omvangrijk  onderzoeksproject over verbetering van klimaat in varkensstallen en projecten  op gebied van diertransport, kringlooplandbouw en gezondheid.

Je bent onderdeel van het Beleidsteam van de POV. Als beleidsadviseur ben je specifiek verantwoordelijk voor de thema's die tot je  portefeuille behoren. Dit  in nauwe  samenwerking met de POV bestuurders en vertegenwoordigers van overheid, NGO's en ketenpartijen.  Afstemming tussen sectoren en met  externe stakeholders is cruciaal voor een succesvolle belangenbehartiging. Daarom zoeken wij een beleidsadviseur met de nodige  werkervaring en een actief netwerk binnen de sector varkenshouderij.

Functie-inhoud

 • Signaleren van relevante knelpunten, ontwikkelen van beleid en voeren van (projectmatige) regie over de landelijke belangenbehartiging op het betreffende dossier.
 • Volwaardig sparringpartner voor bestuurders, met name de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de betreffende  portefeuilles.
 • Onderhouden van contacten met relevante marktpartijen, overheden en NGO's.
 • Binnen het netwerk positie geven aan de belangen van varkenshouders.
 • In- en externe communicatie.

Functie-eisen

 • Kennis van vraagstukken van varkenshouders en hun gezinnen en de maatschappelijke en politieke omgeving waarin zij ondernemen.
 • Kennis van de mestwetgeving en knelpunten is een pre.
 • Kennis van de maatschappelijke uitdagingen voor de varkenshouderij is een pre.
 • Vertalen van lange termijnvisies naar concrete acties en sturing geven aan processen.
 • Resultaatgericht, ondernemend en communicatief.
 • Ervaring met bestuurlijke en politieke processen.
 • Kennis over en netwerk binnen de varkenshouderijketen.
 • Opleiding op HBO- of academisch niveau.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is de sectorale belangenorganisatie voor de varkenshouderij.

Het doel van de POV is het scheppen van gunstige voorwaarden voor ontwikkeling van varkenshouderijbedrijven, het stimuleren van betere verdienmodellen, het behartigen van de gezamenlijke belangen en het verbeteren van de positie van varkenshouders in de keten en de maatschappij.  

Solliciteren

Je schriftelijke sollicitatie kun je voor 22 februari richten aan POV, afdeling P&O, t.a.v. Annemieke Eggink, Postbus 240, 8000 AE Zwolle, E vacature@pov.nl.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Linda Janssen, voorzitter POV, T 06 - 22213982, E ljanssen@pov.nl.