FAQ

Oprichting

Wat is de POV?

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een producentenorganisatie opgericht door, voor en van varkenshouders.

Waarom is er een POV opgericht?

Het Productschap Vee en Vlees is op 1 januari 2015 opgeheven, waardoor belangrijke, collectieve taken voor de varkenshouderij moesten worden overgedragen naar een andere organisatie. De varkenshouderij kreeg vanuit Europese regelgeving de mogelijkheid om een producentenorganisatie op te richten. Zodoende heeft een groep Nederlandse varkenshouders de POV opgericht. De POV heeft onder andere de taken van het Productschap Vee en Vlees, die de varkenssector wilde voortzetten, opgepakt.

Waarom een producentenorganisatie en geen brancheorganisatie?

Om één collectief te vormen in de varkenshouderij met de boer aan het roer. De POV is opgericht om de positie van de primaire sector, de varkenshouderij, te versterken.

Wat is de rol van de NVV en LTO bij de oprichting van de POV?

De POV kon niet worden opgericht door belangenbehartigers, maar moest worden opgericht door de producenten zelf: de varkenshouder. De POV is daarom opgericht door 17 varkenshouders. De NVV en LTO hebben de oprichting gefaciliteerd.

Waarom is er zoveel vaart gezet achter de oprichting van de POV?

Om de, door varkenshouders bijeengebrachte, financiële reserves van de productschappen beschikbaar te houden voor de varkenssector. De boer betaalt en de boer bepaalt binnen de POV.

Organisatie

Wat is de POV?

De POV is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Wat is de structuur van de POV?

De POV bestaat uit twee organen, namelijk: de algemene ledenvergadering (ALV) en het bestuur.

Wie kan er deelnemen aan de ALV?

Leden van de POV (dus alleen varkenshouders). De boer bepaalt!

Hoe vaak per jaar is er een ALV?

Tenminste één keer per jaar, maar vaker indien het bestuur daar aanleiding toe ziet of wanneer dit wordt verzocht door haar leden.

Waar beslist een ALV over?

O.a. welke werkzaamheden/taken er moeten worden opgepakt door de POV (bijvoorbeeld antibiotica registratie, onderzoek en innovatie, I&R varken, VVL, sectorcommunicatie en –pr etc.)

Moeten varkenshouders zélf taken uitvoeren?

Veel taken worden aanbesteed bij externe, specialistische bedrijven. Wel kunnen specifieke werkzaamheden m.b.t. tot varkensbedrijven door ondernemers worden ondersteund.

Hoe ziet de praktische uitvoering van de POV eruit?

Er is één werkorganisatie, die zo klein en plat mogelijk is. Belangrijk is dat deze werkorganisatie zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk werkt. Verder is de POV een onafhankelijk orgaan en wordt er een duidelijk en transparant overzicht van de kosten gepresenteerd naar de leden.

Hoe onafhankelijk is de POV? Aangezien er NVV- en LTO-bestuurders in het bestuur zitten.

Besluiten van de POV worden niet door het bestuur, maar door de leden bepaald. Dit gebeurt via de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van de POV is al gekozen, heb ik als varkenshouder nog invloed daarop?

Er zijn altijd een paar mensen die de kar trekken. Zij hebben de kans om de POV op te richten direct opgepakt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de definitieve inrichting van het bestuur bepaald door de POV-leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, en kunnen daarna nog voor twee opeenvolgende termijnen van 4 jaar worden benoemd.

Zijn de NVV en LTO nog nodig als er een POV is?

Het ontstaan en behouden van het sterke collectief POV is nu het belangrijkste. NVV en LTO sluiten echter niet uit dat in de toekomst er één belangenbehartiger komt.

Ik ben al lid van de NVV/ LTO. Wat is het voordeel van de POV ten opzicht van NVV of LTO?

De NVV en LTO blijven de belangenbehartiging verzorgen. De POV is een uitvoerende organisatie.

Waarom kunnen NVV/LTO leden niet automatisch lid gemaakt worden van de POV?

Dit is helaas niet mogelijk binnen de geldende Europese wetgeving voor producenten organisaties, een varkenshouder dient zich direct bij de POV aan te melden als lid.

Taken POV

Welke taken kan de POV uitvoeren?  

  1.           Versterken van de marktpositie van de varkenshouder
  2.           Bevorderen van productie, verwerking en afzet van varkensvlees
  3.           Afstemming van eisen op de Europese markt voor een gelijk speelveld
  4.           Transparantie van de varkensmarkt
  5.           Bevorderen van de voedselkwaliteit, -veiligheid van het Nederlandse varkensvlees
  6.           Marktgericht onderzoek en innovatie
  7.           Efficiënter uitvoeren van bepaalde taken, zoals I&R Varken en  VVL , Diergezondheidsfonds, registratie antibioticagebruik monitoring van o.a. kritische stoffen, Ziekte van Aujeszky, Klassieke Varkenspest, Salmonella.
  8.           Sectorcommunicatie en -pr
  9.           Overige taken die voortkomen uit de ALV

Welke taken hebben de leden van de POV, via de Algemene Leden Vergadering (ALV) goedgekeurd?

a. Programma marktkracht
De POV vindt dat de financiering van marktkracht collectief door alle varkenshouders opgebracht moet worden. Voor het financieren van deze activiteiten zal de POV een Algemeen Verbindend Verklaring aanvragen.
In het programma marktkracht komt één nieuw ketenkwaliteitssysteem centraal te staan, welke voorlopig zal plaatsvinden onder de noemer  het ‘Holland varken’. In het buitenland zal afzetbevordering voorlopig plaatsvinden onder de noemer 'Quality Pork from Holland’.
De POV gaat een databank bouwen waarin alle gegevens van varkenshouders bij elkaar komen. Hierbij is de varkenshouder baas over zijn eigen gegevens. Dit datasysteem gaat samen met het nieuwe ketenkwaliteitssysteem, het ‘Holland Varken’, de basis vormen voor het organiseren van meer marktkracht.
In aansluiting daarop is besloten door POV-leden om een marktkrachtonderzoek te laten
uitvoeren naar betere verdienmodellen, samen met andere partners zoals het ministerie van Economische Zaken.


b. Vervangen I&R VL systeem
POV is gestart met het vervangen van het huidige verouderde identificatie- en registratiesysteem I&R Varken en het VVL-systeem (Verordening Varkensleveringen). De oude systemen worden vervangen door een nieuw POV-systeem. Tevens komt er een nieuw klantvriendelijk informatieloket dat aansluit bij de sector.


c. Werkprogramma
De ALV heeft de POV goedkeuring gegeven voor een ambitieus werkprogramma, met als basis het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. In het werkplan is onder andere opgenomen:

1) Onderzoek en Innovatie:
De POV vindt dat de financiering van innovatie, onderzoeks- en kennisprojecten collectief door alle varkenshouders opgebracht moet worden. Voor het financieren van deze activiteiten zal de POV een Algemeen Verbindend Verklaring aanvragen. De volgende onderzoeken zijn al door de ALV goedgekeurd:
- Onderzoeksprogramma ‘elektronische neus berengeur’
Doel is het ontwikkelen van een detectiemethode voor een effectieve, snelle, gestandaardiseerde en economisch rendabele detectie van berengeur.
- Onderzoeksprogramma ‘gezonde varkens’
Doel is de nadelige invloeden van de omgeving op de diergezondheidstatus van de individuele bedrijven beheersbaar te maken voor de varkenshouder.

2) Sectorcommunicatie en –pr:
Via vrijwillige bijdragen van varkenshouders (POV-leden en niet POV-leden) en periferie, de lopende activiteiten te blijven financieren en ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten.

3) Beheer Diergezondheidsfonds:
Afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over de bestrijding van besmettelijke dierziekten zoals Klassieke Varkens Pest (KVP), Mond en Klauw Zeer (MKZ), Afrikaanse Varkens Pest (AVP), Ziekte van Aujeszky (ZvA) en Blaasjesziekte (SVD) waarbij de kostenverdeling tussen overheid en bedrijfsleven (plafonds) is vastgelegd.

4) CAO werknemers varkenshouderij:
De POV is gevraagd om de CAO onderhandelingen vanuit de POV te voeren. Een concept CAO Varkenshouderij zal eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de POV-leden, voordat deze van kracht kan worden.    

Welke doelstellingen streeft de POV na?

Het versterken van de positie van de varkenshouder richting markt en in de keten vanuit de mogelijkheden die de Verordening (EU) nr. 1308/2013, Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) biedt

Invulling geven aan van de uitvoeringsagenda ‘Recept voor duurzaam varkensvlees’, en in aansluiting daarop het organiseren van collectieve financiering voor onderzoek en innovatie varkenshouderij

Het continueren van collectieve taken (voorheen Productschap Vee en Vlees) die in het belang van de gehele varkenshouderij zijn.

Wat wordt bedoeld met marktkracht?

Door zich te verenigen in de POV vormen varkenshouders één collectief/ één blok. Zij krijgen daarmee meer regie in de keten. Tot nu toe zijn varkenshouders alleen een schakel in de keten. Door regisseur te zijn, creëer je marktkracht. Dit kan worden ingezet ten goede van de inkomenspositie van de varkenshouder.

Wat was de situatie van de varkenshouder in de keten?

Tot nu toe zijn varkenshouders het sluitstuk van de keten geweest. Met de POV worden we dé eerste schakel in de keten, een gedegen gesprekspartner.

Wat is het belang van een POV voor mij als varkenshouder?

Met een POV kunnen varkenshouders een sterke positie innemen, invloed hebben op de marktpositie en zelf beschikken over de inzet van de financiële middelen.

Financiering

Hoe worden de gekozen taken betaald?

Iedere varkenshouder zal zijn bedrage moeten leveren voor de door de varkenshouders zelf gekozen taken. Hier wordt een constructie voor voorgelegd aan de ALV waarin voor ieder varken een afdracht plaatsvindt.

Moet ik dan ook betalen voor taken waar ik zelf niks aan heb?

Er zijn taken die voor de gehele sector belangrijk zijn en daar zal iedereen aan bijdragen. Zijn er echter modules, bijvoorbeeld export waar u geen gebruik van maakt dan zult u ook niet hoeven meebetalen aan de ontwikkeling ervan.

Lidmaatschap

Waarom moet ik lid worden van de POV?

Zo kunt u meebeslissen welke, voor de varkenshouderij, belangrijke taken worden opgepakt.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op besluiten?

Door uw stem te laten horen tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV).

Heeft het POV-lidmaatschap gevolgen voor mijn NVV- of LTO-lidmaatschap?

Nee, beide lidmaatschappen staan los van elkaar.

Hoeveel procent van de varkenshouders is lid van de NVV en LTO?

Zo’n 80 procent van de varkenshouders is lid van één van beide partijen.

Hoe word ik lid van de POV?

Ingevulde en ondertekende aanmeldformulieren kunnen worden opgestuurd naar:

POV Secretariaat

Postbus 240,
8000 AE Zwolle
Email: info@pov.nl

Of door het aanmeldingsdocument hier uit te printen te ondertekenen en op te sturen.

Of u kunt contact opnemen met het secretariaat (Email: info@pov.nl of 088 - 888 66 05) met het verzoek een aanmeldformulier toe te sturen.

Hoe weet ik wat mijn RvO relatienummer (BRS nummer) is?

U kunt dit terugvinden door in te loggen op www.MijnRVO.nl

Kan de periferie ook lid worden?

Nee, alleen varkenshouders kunnen lid worden.

Hebben niet-leden ook voordeel van de POV?

Als er taken relevant zijn voor de hele sector zullen, met behulp van Algemeen Verbind Verklaringen alle varkenshouders (zowel leden als niet-leden) een financiële bijdragen leveren.

Is het gesprek al aangegaan met de biologische varkenshouderij?

Ja, de POV is er voor alle segmenten in de varkenshouderij en zal waar nodig faciliterend optreden.

Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV's)

Wat is een AVV?

Met een AVV kan de POV besluiten ook verbindend verklaren voor varkenshouders die geen lid zijn.

Waarom een AVV?

Zo kunnen er geen free-riders ontstaan, die zonder bij te dragen wel de voordelen van de POV ondervinden.

Wat wil de POV met AVV’s realiseren?

Collectief innen van geld voor onderzoek en innovatie;

Hoe worden AVV’s verkregen?

Om de mogelijkheid voor Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV’s) te krijgen moet minimaal 50 procent van de varkenshouders lid zijn van de POV die met elkaar 2/3 van de productie omvatten.

Hoe worden de AVV’s geïnd?

Waarschijnlijk via I&R Varken omdat dit een uniform middel is waar iedere ondernemer mee te maken heeft.

Heeft u nog vragen?

Vragen kunt u richten aan het POV secretariaat:

Email: info@pov.nl

Tel.nr: 088 - 888 66 05